Iføl­ge norm og for­skrift fra pro­du­sen­ten

PUROTAP® LFM

Vann­må­ler til patro­ner

Mine­ra­ler og sal­ter i teknis­ke vann­krets­løp fører til kor­ros­jon og avlei­rin­ger.
PUROTAP® fil­tre­rer de aggres­si­ve stof­fe­ne fra van­net og sør­ger for pro­blem­fri drift.

 

  • Pro­grammer­bar gren­se­ver­di
  • Mine­ra­linn­hold i TDS
  • Led­nings­ev­ne i µS/cm

BROSJYRE (PDF)

INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz