Sik­kert opp­v­ar­ming­s­vann iføl­ge norm

PUROTAP® pro­fi

Påf­yl­lings­vann for stør­re sys­temer
FUNKSJON
Mobil påf­yl­lings­stas­jon for avmi­ne­ra­li­se­ring av påf­yl­lings­vann i stør­re var­me- og kjøle­sys­temer. Kje­le­ska­der gjen­nom kalk­av­lei­rin­ger for­hind­res. Med alle inte­grer­te måle- og regu­le­rings­ap­pa­ra­ter. Tren­ger ingen strøm­til­k­ob­ling. Har­piks kan ganske enkelt påf­yl­les på stedet, brukt har­piks kan kas­tes med van­lig hus­hold­nings­av­fall.
EGNER SEG TIL

Varm­e­instal­la­tø­rer i områ­der med høy vann­hard­het, fje­rn­var­me­sys­temer, store anlegg og alle stør­re var­me- eller kjøle­sys­temer med etterf­yl­lings­be­hov > 1000 l p.a.

 

ULIKE EGENSKAPER

100863  PUROTAP® pro­fi 25
101040  PUROTAP® pro­fi 50

BROSJYRE (PDF)
INSTRUKSJONER (PDF)
EC DECLARATION OF CONFORMITY (PDF)
PUROTAP FILLING
PUROTAP EMPTYING

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reser­ved

Impressum/Datenschutz