Filo­so­fie

Ont­wikke­ling en techniek
Voor de meest uiteen­lo­pen­de tech­ni­sche toepas­sin­gen waar­bij water als medi­um wor­dt gebruikt, wor­den er aan het water nog hoge­re eisen ges­teld dan aan drinkwater.
Wij stel­len het water zoda­nig op punt dat het geschikt is voor de gewens­te tech­ni­sche toepas­sing. Water zit in een con­ti­nu cir­cuit. Door zon en wind zal het water in de atmos­feer con­den­se­ren en valt het weer neer op aar­de in de vorm van regen of snee­uw. Het stroomt over diver­se opperv­lak­ken en gron­den, dringt bin­nen in steen­la­gen en ver­ri­jkt zich eeu­wen­lang met mine­ra­len en gas­sen. Water is bij­na overal op aar­de beschik­baar maar lang niet meer zo overv­lo­e­dig en het heeft ook zel­den de gewens­te kwa­li­teit. Water moet met behulp van gepas­te tech­no­lo­gieën eerst wor­den behan­deld zodat de mens het kan gebrui­ken. Maar voor de meest uiteen­lo­pen­de tech­ni­sche toepas­sin­gen waar­bij water als medi­um wor­dt gebruikt, wor­den er aan het water nog hoge­re eisen ges­teld dan aan drink­wa­ter. Tech­nisch water mag bij­vo­or­beeld geen gas­sen en mine­ra­len meer bevat­ten. Deze water­zuivering gebe­urt door mid­del van spe­cia­le pro­ce­dés. Wij noemen het: engi­nee­ring water®. Wij stel­len het water zoda­nig op punt dat het geschikt is voor de gewens­te tech­ni­sche toepassing.
Milieu
Wij zet­ten actief in op het behoud van natu­ur­li­j­ke levens­bron­nen. Zo gaan wij spaar­zaam om met de natu­ur­li­j­ke reser­ves en den­ken wij aan onze eco­lo­gi­sche voetaf­druk door een eco­lo­gi­sche pro­duct­op­ti­ma­li­se­ring en de ver­be­te­ring van onze pro­duc­tie- en dis­tri­bu­tie­pro­ces­sen en materiaalcycli.

Ook door onze pro­duc­ten te gebrui­ken, denkt u aan het milieu: uw ver­war­mings­fac­tuur gaat naar omlaag door een lager ener­gie­ver­bruik, min­der onder­houds­kos­ten en uw ruim­ten zijn altijd aan­ge­naam warm. En ver­geet ook niet dat elke gebrui­ker zo zijn ste­ent­je bij­draagt tot een beter milieu.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy