Filoso­fia

Kehitys ja tekniikka
Mitä eri­lais­im­mis­sa tekni­sis­sä sovel­luks­is­sa vedel­tä edel­ly­te­tään vie­lä­kin kor­ke­am­pia vaa­ti­muk­sia kuin juomavedeltä.
Me kehitäm­me vettä, kun­nes se sovel­tuu halut­tu­un tekni­s­een tar­ko­ituk­seen. Vesi on jat­ku­va­sti liik­kees­sä. Se tii­vis­tyy aurin­gon ja tuulen voimas­ta ilma­ke­hän ylä­puo­lel­le ja palaa maa­han jäl­leen sateen ja lumen muo­dos­sa. Se valuu mitä eri­lais­im­pi­en pin­to­jen ja maa­ker­ros­tu­mi­en läpi, suo­tau­tuu kal­lio­ker­rok­si­in, ja on rika­stu­nut näin jo vuo­si­sa­to­jen ajan miner­aaleilla ja kaasuil­la. Vettä on saa­tavil­la lähes kai­kis­sa maail­man pai­kois­sa, mut­ta ei enää yltä­kyl­läi­ses­ti ja vain har­vo­in toi­vo­tun laa­tui­se­na. Vesi täy­tyy ensin puh­di­staa sopi­vil­la teknii­koil­la, jot­ta se sovel­tuu ihmis­ten käyt­töön. Kui­ten­kin eri­lai­sis­sa tekni­sis­sä sovel­luks­is­sa vedel­tä edel­ly­te­tään vie­lä­kin kor­ke­am­pia vaa­ti­muk­sia kuin juo­ma­ve­del­tä. Sen täy­tyy esi­mer­kiksi olla kaasuton­ta eikä se saa sis­äl­tää enää miner­aa­le­ja. Sil­lo­in käy­te­tään eri­ko­is­me­net­el­miä. Me kut­sum­me sitä nimel­lä: engi­nee­ring water®. Me kehitäm­me vettä, kun­nes se sovel­tuu halut­tu­un tekni­s­een tarkoitukseen.
Ympä­ristö
Meil­lä on aktii­vi­nen roo­li luon­nol­lis­ten elä­män edel­ly­tys­ten ylläpi­do­s­sa sää­stämäl­lä luon­non raa­ka-ainei­ta ja paran­ta­mal­la ympä­ris­tö­te­hok­kuut­ta tuot­tei­den, tuo­tan­to- ja myyn­ti­pro­ses­si­en sekä ain­ei­den kier­to­ku­lun eko­log­i­sel­la optimoinnilla.

Myös tuot­tei­dem­me käyt­tö aut­taa ympä­ristöä. Alhai­sem­man ener­gi­an­ku­lu­tuk­sen ansi­os­ta alhai­sem­mat läm­mi­ty­skustan­nuk­set, vähem­män huol­totö­i­tä ja läm­pi­mät tilat. Ei pidä unoh­taa, että joka­i­nen käyt­tä­jä sää­stää siten ympäristöä.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy