Filo­so­fia

Kehi­tys ja tekniikka
Mitä eri­lais­im­mis­sa tekni­sis­sä sovel­luks­is­sa vedel­tä edel­ly­te­tään vie­lä­kin kor­ke­am­pia vaa­ti­muk­sia kuin juomavedeltä.
Me kehitäm­me vet­tä, kun­nes se sovel­tuu halut­tuun tekni­se­en tar­ko­ituk­se­en. Vesi on jatku­va­sti liik­kees­sä. Se tiivis­tyy aurin­gon ja tuulen voi­masta ilma­ke­hän ylä­puo­lel­le ja palaa maahan jäl­le­en sateen ja lumen muo­dos­sa. Se valuu mitä eri­lais­im­pien pin­to­jen ja maa­ker­ros­tu­mi­en läpi, suot­au­tuu kal­lio­ker­rok­si­in, ja on rikas­tu­nut näin jo vuo­si­sa­to­jen ajan miner­aal­ei­l­la ja kaa­suil­la. Vet­tä on saa­tavil­la lähes kai­kis­sa maail­man pai­kois­sa, mut­ta ei enää yltä­kyl­läi­ses­ti ja vain har­voin toi­vo­tun laatui­se­na. Vesi täy­tyy ensin puh­di­staa sopi­vil­la tekniikoil­la, jot­ta se sovel­tuu ihmis­ten käyt­töön. Kui­ten­kin eri­lai­sis­sa tekni­sis­sä sovel­luks­is­sa vedel­tä edel­ly­te­tään vie­lä­kin kor­ke­am­pia vaa­ti­muk­sia kuin juo­ma­ve­del­tä. Sen täy­tyy esi­mer­ki­k­si olla kaa­suton­ta eikä se saa sis­äl­tää enää miner­aa­le­ja. Sil­loin käy­te­tään eri­ko­is­me­netel­miä. Me kut­sum­me sitä nimel­lä: engi­nee­ring water®. Me kehitäm­me vet­tä, kun­nes se sovel­tuu halut­tuun tekni­se­en tarkoitukseen.
Ympä­ris­tö
Mei­llä on aktiivi­nen roo­li luon­nol­lis­ten elämän edel­ly­tys­ten ylläpi­dos­sa säästämäl­lä luon­non raa­ka-ainei­ta ja paran­t­a­mal­la ympä­ris­töte­hok­kuut­ta tuot­tei­den, tuo­t­an­to- ja myyn­ti­pro­ses­si­en sekä ainei­den kier­to­ku­lun eko­log­i­sel­la optimoinnilla.

Myös tuot­tei­dem­me käyt­tö aut­taa ympä­ris­töä. Alhai­sem­man ener­gian­ku­lu­tuk­sen ansios­ta alhai­sem­mat läm­mi­tys­kus­tan­nuk­set, vähem­män huol­tot­öi­tä ja läm­pi­mät tilat. Ei pidä unoh­taa, että joka­i­nen käyt­tä­jä sääs­tää siten ympäristöä.

© 2020 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Impressum/Datenschutz