Filoso­fi

Udvi­k­ling og teknik
Der bli­ver stil­let sta­dig høje­re krav til van­det til de mest for­skel­li­ge teknis­ke anven­del­ser, end der stil­les til drikkevandet.
Van­det bli­ver udvi­klet af os, indtil det pas­ser til den øns­ke­de teknis­ke anven­del­se. Vand befin­der sig i et kon­stant kreds­løb. Det bli­ver dre­vet op af sol og vind og kon­den­se­rer hen over atmos­fæ­ren og når igen jor­den i form af regn eller sne. Det løber hen over de mest for­skel­li­ge over­fla­der og jor­de, siver ned i sten­lag og beri­ges under­ve­js igen­nem århund­re­der med mine­ra­ler og gas­ser. Der fin­des vand på næs­ten eth­vert sted på jor­den, men ikke læn­ge­re i rige­lig mæng­de og kun sjæl­dent i den øns­ke­de kva­li­tet. Van­det skal først behand­les ved hjælp af egne­de tekno­lo­gier, så men­nes­ket kan bru­ge det efter hen­sig­ten. Der bli­ver dog stil­let sta­dig høje­re krav til van­det til de mest for­skel­li­ge teknis­ke anven­del­ser, end der stil­les til drikk­evan­det. For eks­em­pel skal det være fri for gas­ser, eller det må ikke læn­ge­re inde­hol­de nogen mine­ra­ler. Til det­te for­mål anven­des sær­li­ge frem­gangs­må­der. Vi kal­der det: engi­nee­ring water.
Mil­jøet
Vi påta­ger os en aktiv rol­le ved opr­ethol­del­sen af de natur­li­ge liv­sun­ders­tøt­ten­de sys­temer, idet vi skå­ner de natur­li­ge res­sour­cer og for­bedrer vores indsats for mil­jøet igen­nem øko­lo­gisk opti­me­ring af vores pro­dukter, pro­duk­ti­ons- og salgspro­ces­ser samt stofkredsløb.

© 2024 ELYSATOR Engi­nee­ring AG
All Rights Reserved

Disclaimer/Privacy Poli­cy